Veranker de  unieke expertise  van de  kinderopvang | Manifest kinderopvang

Veranker de unieke expertise van de kinderopvang | Manifest kinderopvang

2019
Gratis

Omschrijving

Veranker de unieke expertise van de kinderopvang 


Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen. “Investeren in kinderen loont, in het bijzonder op jonge leeftijd. De stroom wetenschappelijke studies die dat als conclusie hebben, is lang.”[ii] Kinderopvang is meer en moet meer zijn dan een arbeidsmarktinstrument, meer dan gescheiden werelden voor kinderen mét en kinderen zonder een achterstand. Dit denken wint steeds meer terrein. De unieke expertise van de kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. De duurzame inzet en uitvoering van deze expertise staat onder druk. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)en de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) roepen op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, opdat we kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling in een veranderende wereld. 


De maatschappij zal antwoord moeten vinden op twee majeure problemen. Het eerste is de nog steeds toenemende laaggeletterdheid die tot gevolg heeft dat grote groepen volwassenen in onze maatschappij buiten spel komen te staan. Het tweede en met het eerste nauw verbonden probleem, is de steeds permanentere kloof tussen groepen kinderen als gevolg van de grote verschillen in sociaal economische status van hun ouders. De kinderopvang kan, samen met het primair onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze twee problemen. Een integraal en inclusief 
aanbod waarbij ieder kind in de voorschoolse periode de kans krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau optimaal te ontwikkelen is daarbij het uitgangspunt (waarbij het herkennen en ondersteunen in het vroegste stadium van kinderen met een achterstand van doorslaggevend belang is[iii]) net als de brede talentontwikkeling van oudere kinderen[iv]

 

Drie pijlers waaruit de unieke expertise van de kinderopvang bestaat zijn cruciaal: 
 voor de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar); 
 voor de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar); 
 ter ondersteuning van en als dienstverlening aan ouders. 


Het is essentieel de unieke expertise van kinderopvang meer in te zetten; dat kan in iedere vorm van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De duurzame inzet en uitvoering van deze expertise staat onder druk. BK, BMK en BOinK pleiten er voor dat beide partijen elkaars expertise expliciet erkennen. De kinderopvang is expert in het domein van het jonge kind en t.a.v. de brede buitenschoolse talentontwikkeling en in de ondersteuning van ouders in de combinatie van arbeid en zorg, terwijl het onderwijs de expert is waar het gaat om het aanleren van schoolse basisvaardigheden voor kinderen 
vanaf zes jaar. Het inzetten van beider expertises maakt dat onderwijs en kinderopvang samen een veel beter aanbod aan kinderen kunnen doen, gericht op de toekomstig benodigde competenties van kinderen. Er is een breed maatschappelijk debat nodig over een duurzame verankering van de drie pijlers van kinderopvang, als waardevol en onmisbaar voor de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de economie en de samenleving als geheel.