Deel 6 - Samenwerking in de praktijk

Deel 6 - Samenwerking in de praktijk

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

In het eerste decennium van de 21e eeuw heeft de kinderopvang een aantal ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. De belangrijkste daarvan was uiteraard de introductie van de Wet kinderopvang. In andere hoofdstukken in dit boek komt die ruimschoots aan bod. Er zijn echter ook andere ontwikkelingen in de kinderopvang geweest die bepalend zijn voor de kinderopvang anno nu. Dit hoofdstuk handelt over twee van deze bepalende ontwikkelingen, namelijk de motie Van Aartsen-Bos, die zich richt op de buitenschoolse opvang en de zogenaamde Wet OKE die dagopvang en peuterspeelzalen dichter bij elkaar brengt. In dit hoofdstuk laten we zien hoe deze ontwikkelingen in de praktijk vorm hebben gekregen bij een middelgrote kinderopvangorganisatie, 2Samen in Den Haag. We doen dit niet omdat de praktijk van 2Samen laat zien hoe organisaties hun eigen praktijk vorm moeten geven. Dat kan namelijk niet, want iedere kinderopvangorganisatie is anders en bevindt zich in een andere omgeving met een eigen dynamiek. De lokale situatie bepaalt immers het beleid en de acties van de organisatie. Het voorbeeld van 2Samen laat zien hoe een kinderopvangorganisatie heeft ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de markt en welke overwegingen daarbij een rol speelden en spelen. Elders in dit boek worden de verschillende vormen van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, die zich in het land voordoen, besproken. 

Motie Van Aartsen-Bos
De toenmalige fractievoorzitters uit de Tweede Kamer Jozias van Aartsen (VVD) en Wouter Bos (PvdA) dienden in 2005 een motie in waarmee ouders aanspraak kregen op voor- en naschoolse opvang. Scholen werden verantwoordelijk voor het organiseren of laten organiseren van deze buitenschoolse opvang. Aanleiding voor deze motie vormden de enorme wachtlijsten in en tekorten aan buitenschoolse opvang. Letterlijk luidde de motie: ‘… verzoekt de regering de wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen dat scholen worden verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen .30 en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.’ De motie werd aangenomen. Als gevolg van deze motie is de Wet op het primair onderwijs aangepast.84 Sinds augustus 200785 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de kinderopvang te regelen. Uitgangspunt is dat onderwijs en kinderopvang gescheiden verantwoordelijkheden zijn.