Deel 5 - Wet- en regelgevingdeel

Deel 5 - Wet- en regelgevingdeel

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

De kinderopvang is in beweging. Die beweging leidt ongetwijfeld tot aanpassingen in de wet- en regelgeving die geldt voor de kinderopvang. Misschien zijn er, als u dit boek leest, inmiddels concrete plannen om de wet- en regelgeving te wijzigen. Dit hoofdstuk geeft om die reden niet alleen de huidige stand van zaken (begin 2011) weer die immers kan wijzigen, maar gaat ook in op de systematiek van de wet- en regelgeving die geldt voor de kinderopvang. Het is belangrijk is om altijd naar de meest actuele stand van zaken te kijken. Daarom sluit dit hoofdstuk af met een aantal vindplaatsen voor de geldende wet- en regelgeving.

Wet kinderopvang
In 2005 trad de Wet kinderopvang in werking, het eerste wettelijk kader voor de kinderopvang in Nederland. Voor die tijd had de sector te maken met een lappendeken aan, vooral gemeentelijke regels. De belangrijkste wijziging die de Wet kinderopvang in 2005 bewerkstelligde betrof de rol van de ouder. De ouder is sindsdien dé contractpartij voor de kinderopvang, de ouder betaalt de kosten van de kinderopvang. De ouder krijgt een deel van die kosten door de overheid vergoed. Daarmee kwam de afhankelijkheid van kinderopvangorganisaties en ouders van gemeentelijk beleid te vervallen en kwam er een einde aan de wirwar van subsidieplaatsen, bedrijfsplaatsen en particuliere plaatsen die ook nog eens per gemeente anders gedefinieerd werden. De Wet kinderopvang is sinds 2005 meerdere malen gewijzigd. Zo zijn er grote wijzigingen doorgevoerd voor gastouderopvang en voor peuterspeelzalen. Die wijzigingen komen ook in dit hoofdstuk aan bod. De huidige titel van de wet is ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. Voor de leesbaarheid spreken we in onderhavig hoofdstuk over de Wet kinderopvang.

Systematiek
De Wet kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Nadere regels worden gesteld in zogenaamde algemene maatregelen van bestuur. De bepalingen in de wet en in die algemene maatregelen van bestuur gelden onverkort voor alle spelers op de kinderopvangmarkt. Kwaliteitsregels voor de kinderopvang worden uitgewerkt in de zogenaamde Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. De inhoud van deze beleidsregels komt tot nu toe uit de sector zelf.