Deel 3 - Instrumenten

Deel 3 - Instrumenten

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Het aantal vierkante meters in de groepsruimte is in overeenstemming met het convenant kwaliteit kinderopvang. Er zijn voldoende pedagogisch medewerkers per groep. Van deze medewerkers is een geldig diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig. Er worden groepsoverleggen en kindbesprekingen gehouden. De veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De speeltoestellen zijn goedgekeurd door een extern bureau. Er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening gedaan. Het pedagogisch beleid is uitgewerkt aan de hand van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en het beleidsstuk staat voor het grijpen in de kast. Het GGD-inspectierapport ligt ter inzage voor ouders en het HKZ-certifcaat hangt ingelijst aan de muur. Dit is een kleine greep uit praktijkvoorbeelden op het gebied van kwaliteit waar een kinderopvanglocatie al dan niet verplicht mee te maken kan hebben. Wat betekent kwaliteitszorg voor de kinderopvang? Hoe moet het realiseren van kwaliteitszorg aangepakt worden? Waar moet begonnen worden in het woud van wet- en regelgeving en kwaliteitssystemen? Hoe blijft dit alles beheersbaar? In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle kwaliteitseisen en -aspecten die van toepassing zijn op de kinderopvang en wordt aangegeven welke rol het management daarbij speelt in het cyclisch proces. 

Wet- en regelgeving
Hoewel de uitwerking van de kwaliteit in de kinderopvang vanaf de invoering van de Wet kinderopvang (2005) onder zelfregulering valt, hebben de kwaliteitseisen een wettelijk kader. Ze zijn op hoofdlijnen in de wet omschreven. De uitwerking van de kwaliteitseisen is geformuleerd en vastgelegd in het Convenant kwaliteit kinderopvang, getiteld ‘Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst’ dat is opgesteld door aanbieders en afnemers van kinderopvang (MO-groep, BKN en BOinK). Zie ook het hoofdstuk over wet- en regelgeving. De afspraken leggen basiseisen vast voor kwaliteit en regelen zaken als het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omgang van de stamgroep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Deze uitgewerkte eisen uit het convenant zijn opgenomen in de beleidsregels die vervolgens weer de basis zijn  voor het toetsingskader van de gemeentelijke GGD. De handhaving, het zo nodig afdwingen van naleving van de regels, is opgedragen aan gemeenten; zie elders in dit handboek.