Deel 2 - Toezicht, Sturing en Bestuur

Deel 2 - Toezicht, Sturing en Bestuur

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Verreweg de meeste aanbieders in de sector – de gastouderopvang buiten beschouwing gelaten – kennen de stichting, de eenmanszaak of de bv als rechtsvorm. Dan zijn er nog aanbieders die onderdeel uitmaken van een groter geheel, meestal een welzijnsstichting. Kleine en middelgrote aanbieders kennen vaak een besturingsmodel met alleen een eigen directie en soms een instruerend of toezichthoudend bestuur.5 Grote aanbieders die de stichtingsvorm hebben, kennen veelal een Raad van Toezicht met een (Raad van) Bestuur. Organisaties die onderdeel zijn van een groter geheel hebben meestal een bestuur of Raad van Toezicht op centraal niveau. Kleine commerciële kinderopvangaanbiedersebben de eenmanszaak, de VOF of de maatschap als juridische vorm, soms de bv. Hier is de eigenaar ook directeur. Intern, onafhankelijk toezicht door een bestuur of een Raad van Toezicht komt bij deze organisaties meestal niet voor. Grote commerciële kinderopvangorganisaties (veelal bv’s) zijn vaak het eigendom van aandeelhouders, die hun bevoegdheden hebben in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA is dan het hoogste orgaan, dit geeft decharge aan bestuur (en aan het toezicht indien aanwezig), keurt strategische besluiten goed en benoemt de leden van het bestuur (en van het toezicht indien aanwezig). Bv’s komen voor met en zonder een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Dit leidt tot zes hoofdvormen van besturingsmodellen.
Bij de vraag welke besturingsvorm voor een kinderopvangorganisatie het meest wenselijk is, spelen de omvang, de beschikbare competenties (kennis en vaardigheden), het al dan niet streven naar winst, de ontstaansgeschiedenis en de gewenste rolverdeling tussen bestuur en toezicht een rol. Deze zijn van belang bij het bestuurlijk en het toezichthoudend proces, maar ook bij de interactie tussen besturen en toezicht houden. Dit artikel is gebaseerd op de Governancecode Kinderopvang, opgesteld door de Commissie Governancecode Kinderopvang in opdracht van de bdKO (beroepsvereniging directeuren Kinderopvang en NVTK (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de kinderopvang).