Vluchtelingkinderen in de kinderopvang: Ouderbetrokkenheid

Vluchtelingkinderen in de kinderopvang: Ouderbetrokkenheid

Gratis

Omschrijving

De kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) wil vluchtelingenkinderen graag een goede start bieden. 
Het betrekken van ouders bij kinderopvang en het bieden van ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen is dan natuurlijk belangrijk. De vraag die in deze brochure centraal staat, is: hoe kan de kinderopvang een brug slaan naar ouders en antwoorden geven op hun behoeften en wensen, mede in het licht van integratie in de Nederlandse samenleving?


Welke ouders?
We hebben het over ouders die onder moeilijke omstandigheden hun kinderen opvoeden. Uiteraard verschillen zij onderling in opleiding, herkomstland en geschiedenis, maar voor alle ouders geldt dat er taalbarrières zijn, dat zij cultuurverschillen ervaren en dat zij onbekend zijn met de Nederlandse samenleving en het Nederlandse kinderopvang- en schoolsysteem. Een deel van de ouders kampt met oorlogservaringen en trauma’s. Het is dan ook een uitdaging voor de kinderopvang om deze groep ouders te betrekken.

Wat bedoelen we met ouderbetrokkenheid?
Het gaat bij ouderbetrokkenheid om: het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, zowel thuis als op de locatie; om het stimuleren van ouders om mee te doen aan de ouderactiviteiten van de kinderopvang en; om het signaleren van (opvoed)vragen of -problemen en het doorverwijzen naar (opvoed)ondersteuning. Dat zijn belangrijke taken van de kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven).


Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?
Voor jonge kinderen met een vluchtelingenachtergrond is het nog belangrijker dan voor andere jonge kinderen dat zij zich in een veilige, stabiele en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen en de Nederlandse taal leren spreken. Het betrekken en ondersteunen van ouders is daarbij een belangrijke voorwaarde.