Uit en thuis

Uit en thuis

Elly Singer | 1991 | Uitgeverij Jan van Arkel
Gratis

Omschrijving

De kinderopvang in Nederland is flink in beweging. Het aantal kinderdagverblijven groeit dankzij het recente stimuleringsbeleid van de overheid. Zo kunnen meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. De organisatievormen en de financiering staan echter ter discussie. Deze variëren per gemeente. Zal er een onderscheid ontstaan tussen bedrijfs- en buurtopvang?

De kwaliteit van de opvang is een ander belangrijk punt in de aandacht. Hoe kun je werken met een groep baby’s of peuters? Hoe zorg je voor een goede afstemming tussen thuis en het dagverblijf? Hoe maak je een dagverblijf waar mensen met een verschillende culturele achtergrond samen leven en leren?

Opnieuw wordt de onderwaardering van zorgarbeid zichtbaar: er is een groot tekort aan leidsters en de beloning van werkers in de kinderopvang is slecht. Kunnen ouders buitenshuis werken dankzij de onderbetaalde arbeid van vrouwen?

In dit boek staan de lezingen die op het congres Uit en Thuis gehouden zijn. Dit congres is op n april 1991 in Amsterdam georga­niseerd om recente resultaten te presenteren van onderzoek over kinderopvang dat wetenschapsters aan de Universiteit van Amster­dam al vele jaren verrichten, onder andere via de Wetenschapswin­kel. Het congres is georganiseerd door Vrouwenstudies Opvoedkun­de, Emancipatie-economie en de Wetenschapswinkel, alle onder­deel van de Universiteit van Amsterdam. Het werd mogelijk ge­maakt dankzij financiële steun van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, de Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, het Belle van Zuylen Instituut voor Vrouwenstudies, de Emancipatiecommissie en de Weten­schapswinkel, alle verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De publicatie van dit boek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Wetenschapswinkel.