Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Gratis

Omschrijving

In de Wet kinderopvang (hierna: Wko) zijn als gevolg van de Wet IKK kwaliteitseisen gewijzigd. Een groot gedeelte van die kwaliteitseisen is nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang (hierna: Besluit kwaliteit) en/of Regeling Wet kinderopvang (hierna: Regeling Wko). 
Vanuit de Regeling Wko wordt voor nadere uitwerking verschillende keren verwezen naar de meest recente aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (de laatste werd voorheen 
cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening genoemd). 


In dit document zetten we de maatregelen op een rij die per 1 januari 2019 of later ingaan. Dat betreft de wijzigingen in de BKR en de invoering van de pedagogisch beleids-medewerker per 
1 januari 2019. Tevens gaat dat om de invoering van het minimum taalniveau en de specifieke scholingseis voor het werken met baby’s per 1 januari 2023.