OpStap naar 2024

OpStap naar 2024

2014
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?

In dit boek presenteert Kinderopvang Humanitas bouwstenen voor de optimalisering van het opvoed-, ontwikkel- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We hebben ChildCare International (CCI) gevraagd onderzoek te doen onder wetenschappers uit binnen- en buitenland om vanuit de diverse invalshoeken die zij vertegenwoordigen inzicht te krijgen in wat jonge kinderen nodig hebben. Er is literatuur bestudeerd, wetenschappers zijn geïnterviewd en er is gesproken met een brede vertegenwoordiging van praktijk en politiek. Onze drijfveer is dat elk kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontplooien en op te groeien tot een burger die actief en positief meedoet in onze maatschappij. We wilden meer zicht krijgen op wat daarbij belangrijk is en wat daarvoor nodig is. We zijn blij met de inspirerende inzichten waartoe dit proces heeft geleid. In deze tijd, waarin we vaak direct oplossingen voor problemen willen, soms bij nieuwe ideeën de aandacht overmatig richten op mogelijke knelpunten en regelmatig uitgaan van ongefundeerde aannames, is het verfrissend wetenschappers te horen die genuanceerd naar de wereld kijken, hun meningen onderbouwen op basis van onderzoek en niet kiezen voor blauwdrukken. Wij wensen van harte dat de aanbevelingen en stappen in dit boek – die uit de verworven inzichten zijn afgeleid – u als lezer zullen inspireren. Onze hartelijke dank gaat in de eerste plaats uit naar ChildCare International (CCI) die het project heeft uitgevoerd, met als resultaat de voorliggende publicatie. Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan de dertien wetenschappers die zijn geïnterviewd en die met hun tijd en aandacht hebben bijgedragen aan dit project. We hebben hun visies als verrijkend ervaren en zijn geraakt door de compassie met kinderen die erin doorklonk. Ten slotte zijn we alle deelnemers aan de rondetafelconferentie zeer erkentelijk voor hun tijd en inzet. Doordat zij bereid waren om vanuit de praktijk en de politiek te reflecteren op de inzichten van de wetenschappers, was het mogelijk in het stappenplan de meest urgente punten te selecteren.