Nabeschouwing

Nabeschouwing

Commissie Kwaliteit Kinderopvang
Gratis

Omschrijving

Inleiding Nabeschouwen en vooruitzien. Dat is wat de onafhankelijke Com­ missie Kwaliteit Kinderopvang in dit slotadvies doet. De Commissie rondt haar werkzaamheden na de haar door de minister van Wel­ zijn, Volksgezondheid en Cultuur toegemeten twee jaar af, maar de verdere ontwikkeling van de kwaliteit in de kinderopvang gaat on­ verminderd door. In deze Nabeschouwing geeft de Commissie niet alleen een korte terugblik op haar werk, maar blikt ze ook vooruit. Twee onderwerpen krijgen bijzondere aandacht: de gastouderop- vang en de pedagogiek voor de kinderopvang. Aan beide onderwer­ pen moet in de komende jaren extra aandacht worden besteed. De adviezen in deze Nabeschouwing zijn, evenals de vier eerder uitgebrachte adviezen (gebundeld in De kunst van de kinderopvang, SWP, Utrecht, 1994) mede gericht aan het veld. Indachtig de op­ dracht van de minister om zorg te dragen voor een maatschappelijk draagvlak en in de overtuiging dat de kwaliteitsbevordering en -bewaking vooral door het veld moeten worden verwezenlijkt, kiest de Commissie voor twee lijnen. De kindercentra, de werkgevers en werknemers in de kinderopvang, de sociale partners, de steunfunc­ ties, de werkontwikkeling, de wetenschap - tezamen het veld - moeten zichzelf opdrachten stellen en deze uitvoeren. De andere lijn betreft de taak van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de andere overheden: het vaststellen van het beleid, het geven van financiële ondersteuning, het scheppen van voorwaarden en het enthousiasmeren.