Kreche-Projekt

Kreche-Projekt

1973
Gratis

Omschrijving

In deze scriptie kómen de resultaten van een onderzoek aan de orde.,: dat is uitgevoerd in het .kader van het "research-project" rond het verschijnsel Crèche dat op deze universiteit verricht wordt. De relevantie van onderzoek op dit terrein is zeker aan te tonen. Weliswaar zijn krèches in een of andere vorm niet iets volkomen nieuws naar tijd noch plaats, men dehke b.v. aan de kinderdagverblijven in Nederland, die al uit de vorige eeuw stammen en aan de krèches in Oost-Europa, maar de laatste jaren is er sprake van een grote uitbreiding van het aantal krèche- achtige voorzieningen en een nog grotere vraag naar dergelijke voorzieningen . Hiermee gepaard gaat de grotere vraag naar kennis over het functioneren van krèches en over de (te ver-- wachten) behoefte aan krèches.

Ons onderzoek had tot doel om door analyse van reeds met een ander doel verzamelde gegevens tot hypothesen te komen, die bij het aanvankelijke hoofddoel van het gehele onderzoek rond het verschijnsel krèche zouden aansluiten. Dat hoofddoel was: het geven van een sociogenese van het fenomeen kreche. Onder socio- genese wordt dan verstaan: het beschrijven van sociale factoren die de opkomst van een verschijnsel "verklaren". We kozen daarom de volgende probleemstelling: Waarom sturen ouders hun kinderen naar een krèche en waarom blijven zij dit doen? Het "waarom" van de probleemstelling dient men breder te zien dan alleen de vraag naar motiveringen die ouders geven. Ook omstandigheden die niet in zulke motiveringen genoemd worden, maar toch lijken samen te hangen met de beslissing van ouders, om hun kinderen naar een krèche te sturen, vallen onder deze "waarom"-vraag. Vanuit motiveringen en bijbehorende omstandigheden zou men dan tot een hypothetische sociogenese kunnen geraken.