Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Liebeth Pot | 1988
Gratis

Omschrijving

Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van de in opdracht van de EEC-Commissie 'Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen' opgestelde inventarisatie over kinderopvang en emancipatie in Nederland.' Deze EEG-Commissie kent een zestal netwerken, waarin specifieke problemen rond de positie van vrouwen in de 12 lidstaten worden onderzocht. Eind 1986 werd het netwerk kinderopvang en arbeidsmarktpositie gevormd, met uit elk land een vertegenwoordiger. Het netwerk heeft in 1987 situatie en problemen op bovengenoemd terrein geïnventariseerd; daarnaast zijn per land mogelijke projecten rond bepaalde knelpunten of ontwikkelingen uitgekozen voor nadere analyse en actie. Naast het volgen of opstarten van deze projecten zal het netwerk als geheel in 1988 aan de Commissie een richtlijn of aanbeveling over kinderopvang en arbeidsmarktpositie voorleggen. De Europese Ministerraad zal zich hierover vervolgens moeten uitspreken. In 1989 vindt de eindevaluatie van de netwerk-activiteiten plaats.

In deze uitgave wordt een actueel overzicht gegeven van het recente (poli­ tieke) debat over kinderopvang sinds begin jaren tachtig. De huidige stand van zaken in de bestaande georganiseerde hele dagopvang evenals nieuwe ontwikkelingen worden belicht (hoofdstuk 3). Vervolgens ko­ men aan de orde de publiciteit over kinderopvang, de discussie in de media en de rapporten dten die erover verschenen zijn (hoofdstuk 4 en 5). Daarna worden ontwikkelingen in het overheidsbeleid op het gebied van kinderopvang en emancipatie geanalyseerd (hoofdstuk 6). Tot slot beschrijven we ideeën en voorstellen over de wijze waarop het kinderopvangbeleid in de toekomst gerealiseerd kan worden (hoofdstuk 8). Daarnaast is een empirisch onderzoek gedaan onder ruim 300 maatschappe­ lijke organisaties en deskundigen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij kinderopvang en/of vrouwenemancipatie. Hen is gevraagd hun mening te geven over verschillende vormen van kinderopvang, knelpunten en verant­ woordelijkheden, het tot nog toe gevoerde overheidsbeleid en visies op de toekomst (hoofdstuk 7).