Jeugd en Samenleving

Jeugd en Samenleving

1990
Gratis

Omschrijving

Samen met het Tijdschrift voor de Sociale Sector organiseert de redactie van Jeugd en samenleving op 25 april een congres over ‘Wie is de jeugd de baas?’, jeugd en politiek in de jaren negentig. In dit nummer wordt dit thema van verschillende kanten onder de loep genomen.

Wie is in de opvoeding waarvoor verant­woordelijk?, luidt de vraag. Is het jeugdbeleid van de overheid niet dominanter in het opvoedings- proces dan de wensen en verwachtingen van de ouders? Wat is eigenlijk de aard van het gevoerde jeugdbeleid, wat is haar legitimiteit en moeten de bakens niet worden verzet? 

Aan het begin van de jaren negentig zijn er geen vanzelfsprekende antwoorden voor­ handen. Beleid, praktijk en wetenschap zijn op zoek naar nieuwe wegen en oplossingen. Het jeugdbeleid is ook toe aan zo’n bezin­ ning. Welke koers moet gevaren worden en hoe vinden we nieuwe perspectieven? Deze vragen worden op verschillende levensterrei­ nen en voor afzonderlijke leeftijdsgroepen aan de orde gesteld: demografische ontwik­ kelingen van jeugd als categorie, de domi­ nantie van de school, de rechten en plichten van jongeren en de opvang voor het jonge kind. Ieder onderwerp wordt van twee kan­ ten belicht: naast een beschouwing vindt de lezer een analyse van het beleid zoals dat in het afgelopen decennium is gevoerd. Het debat kan zodoende gevoerd worden op grond van gegevens, analyses, commentaren en suggesties.