HET FABELTJE VAN DE 150 MILJOEN AAN RIJKSGELD VOOR DE KINDEROPVANG IN 1985.

HET FABELTJE VAN DE 150 MILJOEN AAN RIJKSGELD VOOR DE KINDEROPVANG IN 1985.

Liesbeth Pot | 1984
Gratis

Omschrijving

Ingezonden brief van Liesbeth Pot

In reactie op een bericht in De Waarheid van 3 augustus j.1., waarin een optimistisch, maar onjuist beeld werd geschetst van de kabinetsplannen met de gesubsidieerde kinderopvang, lijkt het me mèèr dan noodzakelijk, de lezers-essen van De Waarheid te informeren over wat het kabinet in wèrkelijkheid heeft voorgesteld.


1.   Op 30-7 j.l heeft het kabinet haar voorlopige standpunt bepaald over het toekomstige kinderopvangbeleid. Dit standpunt volgt op een begin april verschenen advies van de Interdepartementale Werkgroep Kinderop­vang (ambtenaren uit 4 departementen), "Meer Kinderopvang: het belang van ouders en kinderen”. Daarin wordt o.a. bepleit: 1. uitbreiding van  hele- en halvedagsopvang, om te voorzien in de uit onderzoek gebleken  'harde behoefte' aan opvang voor 24.000 kinderen van 0-12 jaar. Dit ver­ eist uitbreiding van rijksgeld met 160 miljoen per jaar. 2. voortzetting van de 49 experimenten kinderopvang  3. een aparte wet op de kinderopvang. De IWK werd vorig jaar officieel ingesteld n.a.v. de begin '82 breed aanvaarde motie Van Es/Ter Veld, die aandringt op uitbreiding, één wettelijke regeling en financiering van voorzieningen voor kinderopvang.
2.    Op 1 jan.'85 gaat de derde fase in van de zgn. Tweeverdienerswet. In dit kader heeft het kabinet voorgesteld, 150 miljoen "beschikbaar te
stellen” als fiscale tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. 1. Tweederde (100 miljoen) is bestemd voor 'tweeverdieners' met kinderen onder de 12 jaar 2. eenderde (50 miljoen) voor buitenshuis werkende "echte" eenoudergezinnen met kinderen beneden de 16 jaar (geleidelijk te verlagen tot 12 jaar).
Het plan is nu, de -voor Alle buitenshuis werkenden - in te voeren zgn- arbeidstoeslag voor tweeverdieners met kinderen onder de 12 jaar met ƒ 600.- per jaar te verhogen, of ze nu wèl of géén kosten hebben voor kinderopvang. Netto blijft daar vrijwel niets van over, zeker niet voor de lagere inkomens, waaronder zich de meeste gebruikers van kinderdag­ verblijven bevinden. Bovendien wordt per 1-1-1985 de belastingvrije voet voor tweeverdieners met ƒ 662.- per jaar verlaagd. Niet-tweeverdieners krijgen die kinderopvangtoeslag niet, ook al maken ze wèl kosten.
Voor buitenshuis werkende alleenstaande ouders met kinderen moet de alleenstaande ouder-toeslag in de kinderopvangkosten voorzien, (i van  de jaarlijkse inkomsten, met een maximum van ƒ 4231.- per jaar). Het gaat hier nota bene om een al bestaande regeling, die het kabinet nu als nieuwe maatregel opvoert. Een truc dus: het is oud geld!