Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Gratis

Omschrijving

CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die overgaan van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvangorganisaties op een verantwoorde wijze plaatsvindt.

Daarom hebben CAO-partijen Kinderopvang een handreiking opgesteld.

Cao-partijen willen met deze handreiking houvast bieden bij het regelen van de overgang van peuterspeelzaalleidsters (CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) naar pedagogisch medewerkers (CAO Kinderopvang) en zo de overgang vergemakkelijken. Uitgangspunt is dat de werknemer aanspraak behoudt op zijn bruto salaris plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, zoals vastgesteld op het moment van overgang. De handreiking beoogt te regelen dat de werknemers onder de CAO Kinderopvang komen te vallen en de inzetbaarheid (locaties en tijdstippen).

Partijen hechten eraan dat ondernemingen de handreiking integraal overnemen. De handreiking is een evenwichtig pakket dat als geheel van toepassing dient te zijn.