De toekomst van de kinderopvang (deelrapport)

De toekomst van de kinderopvang (deelrapport)

1995 | NIZW
Gratis

Omschrijving

Het rapport dat voor u ligt, bevat een aantal voor het werkveld kinderopvang belangrijk geachte maatschappelijke trends. Deze trendstudie maakt onderdeel uit van het project 'Stand van zaken studie kinderopvang', een door medewerkers van het programma kinderopvang van de sector Jeugd in 1994 gestart project. Doel van het project is enerzijds het evalueren en bevorderen van de implementatie van de tot nog toe gerealiseerde werkontwikkelingsactiviteiten; anderzijds om een stevige basis te creëren voor nieuwe projecten die in de nabije toekomst (gedurende een periode van ongeveer 4 jaar) worden opgestart.

In de 'Stand van zaken studie' is daartoe bij een steekproef van kindercentra nagegaan, hoe de door het NIZW ontwikkelde produkten worden gebruikt en beoordeeld. Tevens is aan zowel steunfunctie-organisaties als aan een aantal directe gebruikers (instellingen voor kinderopvang) gevraagd, welke lacunes zij in de bestaande produkten zien en aan wat voor soort produkten over welke (deel)onderwerpen zij de komende jaren behoefte denken te hebben. Het resultaat van deze inventarisaties en de conclusies uit de voorliggende trendstudie is in deelrapportages neergelegd. Uiteindelijk worden deze deelrapportages samengevoegd tot een eindrapport, dat richtinggevend is voor toekomstige werkontwikkelingsactiviteiten.

Overwogen wordt om de gegevens uit deze trendstudie en de door instellingen aangedragen nieuwe trends en thema's op een studiedag voor te leggen aan een aantal deskundigen uit het werkveld en aan vertegenwoordigers van de steunfunctie-organisaties. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze studiedag kunnen vervolgens conclusies getrokken worden over onderwerpen die in de werkplannen en programma's van verschillende instellingen en organisaties (zoals steunfuncties, VOG, NIZW, onderzoeksbureaus en universiteiten) aandacht moeten krijgen.