De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

Gratis

Omschrijving

De centrale probleemstelling van dit deel luidt: "Welke was de ont­ wikkeling van de Vereniging tot Verbetering der Kleine-Kinderbewaar- plaatsen te Amsterdam (later geheten: Amsterdamsche Vereeniging tot in standhouding van kinderbewaarplaatsen) vanaf haar oprichting in 1872 tot aan 1945?"

Deze vraag naar de ontwikkeling van de vereniging houdt in dat we veranderingen denken te ontdekken, iets dat wel te verwachten is in een tijdsspanne van 75 jaar. De meeste veranderingen zijn niet kwanti­ tatief te meten, wij kunnen alleen kwalitatief beschrijven wat er door de jaren heen verandert en wat hetzelfde blijft. In de conclusie kan dan geprobeerd worden de verschillende veranderingen binnen de vereni­ ging (en binnen de maatschappij) met elkaar in verband te brengen. Wat we van de vereniging willen weten kan teruggebracht worden tot de volgende punten: hoe, waarom, door wie, voor wie en met behulp waarvan. Van elk van deze punten willen we de ontwikkeling schetsen, dus de be­ ginsituatie en de eventueel optredende veranderingen. De volgende afge­ leide probleemstellingen werden daarom geformuleerd:
 

- Hoe en wanneer is de vereniging opgericht?
- Waarom is de vereniging opgericht en waarom is zij instandgehouden?
- Door wie is de vereniging opgericht en door wie is zij instandgehou­ den?
- Voor wie is de vereniging opgericht, voor wie is zij instandgehouden en door wie is zij gebruikt?
- Met behulp waarvan is de vereniging opgericht en met behulp waarvan is zij instandgehouden?