CPB: Doorrekening scenario’s kindvoorzieningen

CPB: Doorrekening scenario’s kindvoorzieningen

Gratis

Omschrijving

Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB een analyse gemaakt van de effecten van drie alternatieve inrichtingen van het stelsel voor ondersteuning van huishoudens met jonge kinderen.

De drie alternatieven zijn uitgewerkt in de Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) 1 en zijn voornamelijk gericht op een hervorming van de kinderopvang. In het eerste scenario wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd naar 96%. Het tweede scenario introduceert vier dagen gratis kinderopvang voor zowel werkenden als niet-werkenden, en in het derde scenario wordt kinderopvang een integrale voorziening.

Daarnaast voorziet ieder scenario in een vereenvoudiging of verruiming van verlof voor ouders (geboorteverlof en/of ouderschapsverlof). Elk van de scenario’s bevat ook een aantal mogelijke dekkingsmaatregelen om de intensiveringen in de kindvoorzieningen te financieren, waardoor de beleidspakketten budgetneutraal zijn vormgegeven. Deze publicatie beschrijft de effecten van de drie beleidspakketten op de overheidsfinanciën, de inkomensongelijkheid en de structurele werkgelegenheid.

De gevolgen voor de overheidsfinanciën zijn de ex-ante budgettaire effecten inclusief het eerste orde gedragseffect. Dit betekent dat de budgettaire effecten van intensiveringen in de kinderopvang ook de kosten bevatten vanwege extra gebruik van kinderopvang. De gevolgen van verdere macro-economische doorwerking (de ‘ex-post’ effecten), zoals het effect van hogere werkgeverslasten op de lonen, zijn niet verwerkt in de budgettaire effecten. Als indicator voor de inkomensongelijkheid presenteren we het effect op de ongelijkheid in het besteedbaar huishoudinkomen (met als ongelijkheidsmaatstaf de Gini-coëfficiënt van het gestandaardiseerd nominaal beschikbaar huishoudinkomen). Voor het bepalen van de werkgelegenheidseffecten is gebruik gemaakt van het Micsimmodel van het CPB.De gepresenteerde effecten moeten worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten.

Deze publicatie gaat niet in op de gevolgen van de scenario’s voor andere beleidsdoelen, zoals de ontwikkeling van het kind of vereenvoudiging van het stelsel. Deze bredere effecten worden uitgebreid besproken in de Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen.6