CAO Kinderopvang 2018-2019

CAO Kinderopvang 2018-2019

Gratis

Omschrijving

CAO KINDEROPVANG 2018-2019 VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS 

Deze cao is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2019.
Behalve de cao onderhandelingsresultaten zijn in deze cao ook diverse afspraken voortvloeiend uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang integraal opgenomen, zoals de nieuwe functiebeschrijvingen
voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBMC), de kwalificatie eis PBMC, beroepskracht in opleiding, taaleis, babyscholing. Dat maakt dat deze cao niet alleen arbeidsvoorwaardelijke
wijzigingen kent maar ook een fors aantal kwaliteitsafspraken.
In de afgelopen cao-periode is een omvangrijk onderzoek uitgevoerd onder medewerkers en werkgevers in de sector kinderopvang naar zowel de ervaren werkdruk als de gewenste mate van
flexibiliteit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de cao-partijen afspraken gemaakt die bijdragen aan zowel de vermindering van de werkdruk als aan een meer duidelijke regulering van
de flexibele inzet van medewerkers.


Niet groepsgebonden werkzaamheden
Als één van de instrumenten om de werkdruk te verminderen zijn de cao-partijen overeengekomen om, in de cao een regeling op te nemen ten behoeve van niet-groepsgebonden werkzaamheden. Dit
is een eerste aanzet, tegelijkertijd is afgesproken dat in 2018 een onderzoek start naar deze nietgroepsgebonden werkzaamheden: wat houdt het in, wat verlaagt de werkdruk, wat verhoogt de
kwaliteit, wat is de benodigde omvang in uren, en zijn er alternatieven. De resultaten van deze studie worden meegenomen in de cao vanaf 2020.


Scholing
Cao partijen hechten waarde aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Voor kwaliteit in de kinderopvang is het van belang dat medewerkers zich continu blijven scholen. Partijen willen ten
behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang onderzoek doen naar de mogelijkheden van scholing en de mogelijkheid om hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
werkgevers en medewerkers te realiseren. De vorm waarin de scholing een plaats kan krijgen in de cao vanaf 2020 en het beschikbare budget zullen cao partijen gedurende de looptijd van cao in
werkgroepverband nader bespreken.


Cao-naleving en handhaving
In de afgelopen cao-periode is een begin gemaakt met het toezien op naleving van de cao en er zijn op dit punt een aantal acties ondernomen. Omdat voor cao-partijen de cao onverminderd van belang
is in de sector om concurrentie op het niveau van arbeidsvoorwaarden te voorkomen, wordt er verder gewerkt aan procedures en handhavingsinstrumenten om de naleving te versterken.
Van de bepalingen in de cao kan noch ten nadele noch ten voordele worden afgeweken, tenzij in een bepaling expliciet is opgenomen dat met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan het personeel) het mogelijk is om binnen de gestelde kaders afwijkende afspraken te maken.